OAK PX PERSONLIGHETSPROFILER

Personlighet

Personlighetsprofiler gir verdifull tilbakemelding som er nyttig innenfor mange bruksområder. OAK PX personlighetsprofiler består av flere verktøy til ulike formål: Tre versjoner (full, mellomstor og kort), individuelle tilleggsrapporter og rapporter som viser teamets sammensetning.

OAK-konseptet og femfaktormodellen

OAK PX-serien er, som alle OAK analyseverktøy, utviklet i henhold OAK-konseptet. OAK PX personlighetsprofiler er også utviklet i henhold til femfaktormodellen (”The Big Five”), som er hovedkonklusjonen fra de siste 90 år med massiv internasjonal forskning om personlighet. Femfaktormodellen henter sitt navn fra at det er fem hoveddimensjoner av egenskaper som vi mennesker er forskjellige på.

Krav om kvalifisert anvendelse

For å sikre god nytte og et tilstrekkelig godt faglig og etisk nivå i anvendelsen, er det en forutsetning at en sertifisert fagperson er involvert i prosessen. Se Sertifisering for mer om dette.

Om normering av resultater – norske og svenske normer

For å gi resultater vi kan stole på (reliabilitet og validitet) er det nødvendig at personlighetsverktøy blir normert, og innenfor den kultur og det språkområde den anvendes i. OAK PX-serien benyttes i Norge og Sverige, og er derfor normert for norske og svenske utgaver av verktøyene.

Helstandardiserte undersøkelser

Alle produktene i OAK PX-serien er helstandardiserte.

OAK PX - serien består av følgende verktøy

Tre spørreskjemaversjoner: Full, mellomstor og kort versjon
To tilleggsrapporter for full versjon
Rapporter som viser sammensetning av grupper
Flere andre hjelpemidler

Les mer om hvert enkelt verktøy og hva de kan brukes til nedenfor.

Personlighetsprofil

full versjon

Grundig undersøkelse

OAK PX er en relativt omfattende og grundig undersøkelse og er derfor den som anbefales brukt, om ikke tidshensyn, budsjett eller andre hensyn tilsier noe annet.

Resultater

Rapporten gir resultater for 6 hovedegenskaper, 25 fasetter, teamroller, samt en rekke validitetsmål.

Reliabilitet og validitet

Verktøyets reliabilitet er usedvanlig solid med en gjennomsnittlig indre konsistens reliabilitet (Cronbachs alfa) for fasettene på 0,85 for norsk utgave og 0,83 for svensk utgave. Validiteten bekreftes gjennom solide faktorladninger i henhold til den indre faktorstruktur og femfaktormodellen, samt ved annen forskning.

Bruksområder
 • Rekruttering
 • Yrkesvalg og karriereutvikling
 • Teamsammensetning
 • Personlig utvikling
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Teambygging
 • Medarbeidersamtaler
 • Samarbeid
 • Konfliktløsning
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 35 minutter i gjennomsnitt

Personlighetsprofil

mellomstor versjon

Mellomstor versjon

En mindre utgave av OAK PX utviklet med tanke effektivitet. Den gir mye informasjon med begrenset bruk av tid, og på en relativt liten bekostning av kvaliteten (reliabiliteten og validiteten).

Resultater

Rapporten gir resultater for 6 hovedegenskaper, 20 fasetter, teamroller, samt en rekke validitetsmål.

Reliabilitet og validitet

Verktøyets reliabilitet er solid med en gjennomsnittlig indre konsistens reliabilitet (Cronbachs alfa) for fasettene på 0,79 for norsk utgave og 0,78 for svensk utgave. Validiteten bekreftes gjennom solide faktorladninger i henhold til den indre faktorstruktur og femfaktormodellen, samt ved annen forskning.

Bruksområder
 • Rekruttering
 • Yrkesvalg og karriereutvikling
 • Teamsammensetning
 • Personlig utvikling
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Teambygging
 • Medarbeidersamtaler
 • Samarbeid
 • Konfliktløsning
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 15 minutter i gjennomsnitt

Personlighetsprofil

kort versjon

Kort versjon

En kort utgave av OAK PX for raskt å få et enkelt bilde av personligheten.

Resultater

Rapporten gir resultater for 6 hovedegenskaper, 20 indikasjoner på egenskaper, og teamroller.

Reliabilitet og validitet

Verktøyets reliabilitet er god for hovedegenskapene med en Cronbachs alfa på 0,78.  For indikasjonene er Cronbachs Alfa 0,64. Dette er svakt (derfor indikasjoner og ikke resultater/fasetter). Validiteten bekreftes gjennom solide faktorladninger og ved annen forskning.

Bruksområder
 • Bevissgjøring om temaet personlighet  
 • Teamsammensetning
 • Personlig utvikling
 • Teambygging
 • Samarbeid
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 5 -10 minutter

Tilleggsrapport for rekruttering

Leveres kun for OAK PX full versjon.

Resultater

9 hovedresultater og 37 fasetter.

Anvendelse

Opprinnelig formål var utvelgelse/rekruttering. Det har vist seg at den også egner seg godt til utviklingsformål. Profilanalysen skal brukes sammen med OAK PX sine resultater og tolkingsveiledning.

Bruksområder
 • Hjelpemiddel i rekrutteringsarbeidet
 • Også anvendelig til utviklingsformål


Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk

Tilleggsrapport for utvelgelse og utvikling av ledere og lederkandidater

Leveres kun for OAK PX full versjon.

Prosess- og utviklingsmodell

Rapporten har en prosess og utviklingsmodell for lederkompetanse,

hvor robusthet til å mestre en lederjobb står sentralt.

Resultater

9 hovedegenskaper og 31 fasetter. Dette er egenskaper knyttet opp

mot utførelse av lederoppgaver. Disse står i forhold til den ovennevnte

prosess- og utviklingsmodell for lederkompetanse.

Bruksområder
 • Utvelgelse og rekruttering av ledere, lederkandidater og trainees


 • Lederutviklingsprogram for ledere, lederkandidater og trainees

 • Utvikling av ledere, lederkandidater og trainees individuelt innenfor ulike tilnærminger og metoder som coaching, mentoring, lederdialog, m.m.


Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk

Teamets sammensetning

Både OAK PX, OAK PX-M og OAK PX-S kan brukes til å sette opp en

rapport om hvorledes teamet er sammensatt personlighetsmessig og i forhold til teamroller.

Todelt formål

Formålet er både i forhold til utvelgelse av personer inn i et

team, og i forhold til bevisstgjøring om hvorledes teamet bør arbeide for

optimalt å utnytte de de menneskelige ressursene de er sammensatt av.

Rapporttyper

OAK PX Team Composition kan leveres i enkel og detaljert rapport.

Enkel inneholder hovedegenskaper og teamroller. I detaljert rapport får du i tillegg med fasetter (for OAK PX og OAK PX-M eller indikasjoner (for OAK

PX-S)..

Bruksområder
 • Teamsammensetning/utvelgelse av teammedlemmer
 • Teambygging/samhandlings- og effektiviseringsprosesser for team
 • Leder- og ledergruppeutvikling Konfliktløsning
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk

Ledergruppers sammensetning

Denne rapporten kan kun settes opp på grunnlag av OAK PX full

versjon.

Todelt formål

Teamsammensetning i ledergrupper, både i forhold til utvelgelse av

personer inn i en ledergruppe, og i forhold til bevisstgjøring om hvorledes

ledergruppen bør arbeide for optimalt å utnytte de de menneskelige ressursene den er satt sammen av.

Forskjellen mellom teamrapportene

Forskjellen i forhold til OAK PX Team Composition framkommer av

forskjellene på de to personlighetsrapportene som ligger til grunn, hvor

robusthet til å mestre en lederjobb er et sentralt tema i OAK PX Executive.

Rapporttype

OAK PX Executive Team Composition leveres kun som detaljert rapport

med hovedegenskaper og fasetter..

Bruksområder
 • Lederrekruttering og utvelgelse av medlemmer til ledergrupper
 • Leder- og ledergruppeutvikling
 • Samhandlings- og effektiviseringsprosesser hvor ledergruppens rolle er sentral
 • Konfliktløsning i ledergrupper
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk

Hjelpemidler i OAK PX-serien

OAK® arbeidsanalyseskjema

Sertifiserte brukere har tilgang til skjema for arbeidsanalyse. Dette brukes til definering av ønskede egenskaper til en stilling. Skjema for

arbeidsanalyse sammen med OAK PX, OAK PX-M, OAK PX Executice og OAK PX profilanalyse er gode verktøy som utgjør viktige bidrag i

rekrutteringsprosessen.

OAK PX selvskåringsskjema på papir

OAK P20 er et selvskåringsskjema med 20 utsagn. Undersøkelsen

tilfredsstiller ikke vitenskapelige krav til reliabilitet og validitet og skal

derfor ikke tillegges noen vekt ut over løse indikasjoner. Bruksområdet er kun som en innfallsvinkel til en dialog rundt temaene personlighet og hvordan mennesker er forskjellige fra hverandre.

Og mer, blant annet...
 • Håndbok for OAK PX personlighetsprofiler. Håndboka er pensum i våre sertifiseringskurs og et faglig oppslagsverk om personlighet og anvendelse av verktøyene i OAK PX-serien.
 • Presentasjoner for tilbakemeldingssamtaler om profiler.
 • Demorapporter som viser de ulike produktene
 • Fagdager for sertifiserte brukere
 • Webinarer for sertifiserte brukere og andre kunder
 • Informasjonsbrosjyrer og presentasjoner om våre produkter

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023