OAK EX PRIME - OAK EX -

OAK CX

Organisasjon

og kultur

EcoNova leverer disse tre helt forskjellige undersøkelsene. Som alle OAK-undersøkelser, har disse rapporter som viser resultater i henhold til OAK-konseptet. Dette gir store fordeler i å forstå virksomhetens og dens resultatdrivere. Det blir også enklere å forstå undersøkelsen. Og veien fram til nyttige tiltak blir kortere.

ECONOVA

"Formålet bør være tiltaks- og

utviklingsrettet, både for et bedre arbeidsmiljø, og for å styrke virksomhetens resultater"

Medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø

Medarbeider- og organisasjonsundersøkelser forbindes gjerne med medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø. Dette er viktige faktorer som bør måles jevnlig for å ivareta medarbeidernes og virksomhetens beste.

Resultatdrivere

Vi ser at mange virksomheter som gjennomfører målinger av medarbeidertilfredshet eller spørreskjemabaserte arbeidsmiljøundersøkelser har en manglende forståelse av at denne type undersøkelser også kan benyttes til å hente ut informasjon om andre forhold av stor betydning for hvor godt en virksomhet fungerer, som virksomhetskulturen, produktivitet og effektivitet og andre resultatdrivere. Vi sier: Ja takk, begge deler!  EcoNovas medarbeiderundersøkelser gjør begge deler samtidig.

Involvere alle medarbeidere for å komme fram til nyttige tiltak

Videre er det vår erfaring at medarbeider- og organisasjonsundersøkelser ofte blir lagt i skuffen, som en slags erkjennelse av at «ja, det er slik det er hos oss». Da er det faktisk ingen nytte i det å ha gjennomført en slik undersøkelse. Tvert imot, effekten av undersøkelsen blir negativ – hvis den ikke blir etterfulgt av en prosess hvor resultatene benyttes til forbedringsarbeid. En tiltaksrettet prosess bør involvere alle som har besvart undersøkelsen.

Andre formål

Noen ganger trenges denne typer undersøkelser som underlag for en strategiprosess, i forbindelse med fusjon og oppkjøp (due dilligence) eller annet hvor det ikke er naturlig med en etterfølgende prosess som involverer alle. Det lar seg fint gjennomføre og uten at det medfører negative effekter, så sant man tydelig informerer om hva som er formålet med undersøkelsen.

Kvalitativ og kvantitativ metodikk

Denne typer undersøkelser kan både baseres på kvalitativ og kvantitativ metodikk. Kvalitativ metodikk handler om å benytte dialog, intervju, spørreskjema med skriftlige svar og observasjon som metode, samt gjennomgang av dokumentasjon. Kvantitativ metodikk er som regel spørreskjemabasert med tallfestede responser og resultater.

Normering

OAK EX og OAK EX PRIME er undersøkelser med normerte resultater. Det styrker resultatenes gyldighet i stor grad, og er en forutsetning for en seriøs undersøkelse av denne type. For OAK CX er det mulig å få til normerte resultater for den kvantitative delen.

Standardiserte undersøkelser, tilpasninger og skreddersøm

OAK EX PRIME og OAK EX PRIME med ledermodul er helstandardiserte undersøkelser uten muligheter for tilpasninger. OAK EX er en standardisert undersøkelse med muligheter for tilpasninger og skreddersøm av spørsmål og tilleggsmoduler. OAK CX er en skreddersydd undersøkelse som er både kvalitativ og kvantitativ.

Krav om kvalifisert anvendelse

For å sikre god nytte og et tilstrekkelig godt faglig og etisk nivå i anvendelsen, er det en forutsetning at en sertifisert fagperson er involvert i prosessen for nyttiggjøring av resultatene. Se Sertifisering for mer om dette.

Kontakt oss for mer info om våre undersøkelser

Virksomhetens drivere

Effektiv undersøkelse

OAK EX PRIME besvares på kun fem minutter. Den måler de såkalte primærdrivere (core drivers) for virksomhet, som handler om medarbeidertilfredshet assosiert med virksomhetens resultatoppnåelse. Denne undersøkelsen inngår i sin helhet i OAK EX (modul "Primærfaktorer"). Den egner seg godt som et

"tilfredshetsbarometer" som gjentas ofte, f.eks. månedlig eller

kvartalsvis.

Helstandardisert undersøkelse

OAK EX PRIME er helstandardisert, og krever dermed helt minimalt med planlegging for å gjennomføres.

Spørreskjema

Spørreskjema består av 14 utsagn.

Resultater

Rapporten har 6 hovedresultater, resultater for 14 utsagn med spredningsmål, og en validitetsindeks.

Bruksområder
 • Styrke arbeidsmiljø og resultatoppnåelse gjennom prosesser hvor alle medarbeidere og ledere er involvert
 • «Temperaturmåling» på tilstanden i virksomheten (trivsel assosiert med god måloppnåelse)
 • Reorganiserings- og omstillingsprosesser
 • Strategi- og beslutningsprosesser
 • Oppkjøp og fusjon
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 5 minutter

Virksomhetens drivere med ledermodul

Effektiv undersøkelse med spørsmål om leder

Dette er den samme undersøkelse som OAK EX PRIME uten ledermodul, med tillegg for en modul med spørsmål om enhetens

leder. Undersøkelsen måler de såkalte primærdrivere (core drivers) for

virksomhet, som handler om medarbeidertilfredshet assosiert med virksomhetens resultatoppnåelse, og i tillegg med spørsmål om leder. Den egner seg godt som et "tilfredshetsbarometer" som gjentas ofte, f.eks. månedlig eller kvartalsvis.

Helstandardisert undersøkelse

OAK EX PRIME med ledermodul er helstandardisert, og krever dermed helt minimalt med planlegging for å gjennomføres.

Spørreskjema

Spørreskjema består av 19 utsagn.

Resultater

Rapporten har 7 hovedresultater, resultater for 19 utsagn med spredningsmål, og en validitetsindeks.

Bruksområder
 • Styrke arbeidsmiljø og resultatoppnåelse gjennom prosesser hvor alle medarbeidere og ledere er involvert
 • «Temperaturmåling» på tilstanden i virksomheten (trivsel assosiert med god måloppnåelse)
 • Reorganiserings- og omstillingsprosesser
 • Strategi- og beslutningsprosesser
 • Oppkjøp og fusjon
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 5 minutter

Medarbeiderundersøkelse med valgfrie moduler

Standardisert undersøkelse med stor fleksibilitet

OAK EX er en standardisert og modulbasert undersøkelse, med stor fleksibilitet for tilpasninger og ekstraspørsmål. Standardmodulene er primærdrivere (samme spørsmål som i OAK EX PRIME), organisasjon/HMS, team/gruppe/arbeidsenhet, leder, ledelsen, og åpne

spørsmål med skriftlige svar.

Spørreskjema

Spørreskjema tilpasses med modulvalg og eventuelle ekstraspørsmål og tilleggsmoduler. Om alt tas med, blir undersøkelsen omfattende med 100 spørsmål eller mer. Om man velger ut mer restriktivt, kan en OAK EX medarbeiderundersøkelse gjennomføres med 30 spørsmål.

Resultater

Rapportens omfang avhenger av modulvalg. Den består av hovedresultater og resultater for utsagn med spredningsmål, og flere validitetsindekser.

Bruksområder
 • Styrke arbeidsmiljø og resultatoppnåelse gjennom prosesser hvor alle medarbeidere og ledere er involvert
 • «Temperaturmåling» på tilstanden i virksomheten (trivsel assosiert med god måloppnåelse)
 • Reorganiserings- og omstillingsprosesser
 • Strategi- og beslutningsprosesser
 • Oppkjøp og fusjon
Språk
 • Etter behov
Svartid
 • 10 – 40 minutter avhengig av modulvalg og tilpasninger.

Skreddersydd kultur- og organisasjonsundersøkelse

Kombinert metodikk

OAK CX inneholder dybdeintervjuer av ledere og medarbeidere, kvantitativ og kvalitativ spørreskjemametodikk, og eventuelt gjøres også undersøkelser av kunder og/eller marked for å se på sammenhengen mellom eksterne og interne forhold. Deler av

resultatene følger OAK-konseptet og OAK-modellen, slik som for alle OAK analyseprodukter.

Gjennomføring

Gjennomføringen av OAK CX er som regel en omfattende prosess, noe som også gjør undersøkelsen kostbar. Til grunn bør derfor ligge et formål som handler om mer dyptgripende endringsprosesser for organisasjon, produksjon, markedstilpasning m.v. i et strategisk perspektiv.

Gapanalyser

er en av analysemetodene som anvendes i OAK CX. Gapanalyser er nyttige for å beskrive ulike gruppers prioritering i forhold til hverandre, for å beskrive ulike gruppers oppfatning av funksjonsnivå, samt beskrive forholdet innenfor enhet/gruppe mellom prioriteringer og funksjonsnivå.

Bruksområder
 • Mer dyptgripende endrings- og omstillingsprosesser for organisasjon, produksjon, markedstilpasning m.v. i et strategisk perspektiv
 • Styrke arbeidsmiljø og resultatoppnåelse gjennom prosesser hvor alle medarbeidere og ledere er involvert
 • Strategi- og beslutningsprosesser
 • Oppkjøp og fusjon
Språk
 • Etter behov
Svartid
 • Varierer med metodikk og utforming

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023